Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图1 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图2 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图3 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图4 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图5 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图6 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图7 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图8 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图9 Senses - Beauty Spa Salon Elementor Template Kit插图10

Senses Spa是元素的模板套件,旨在帮助您轻松创建与水疗中心/健康相关的网站。Senses Spa 100% 响应灵敏,包括 14 个易于编辑的现成模板!

###必填插件(自动安装)

 • 元素
 • Elementor 必备插件
 • 元素高级插件

### 功能

 • 干净现代的设计
 • 100%响应
 • 非常容易编辑
 • 轻松换色,搭配全局风格
 • 谷歌字体

如何安装:从插件>在WordPress中添加新功能安装和激活Envato Elements插件,然后激活您的订阅。高级套件可以直接从高级套件库加载。手动导入:下载不要解压单击“导入套件”按钮,在“元素”>“已安装套件”下上传套件zip。在导入模板之前,请确保单击“安装要求”按钮以激活所需的插件。为了获得最佳效果,一次不要导入多个模板。

此工具包要求对某些模板和功能进行 Elementor Pro 升级(不包括)

此模板套件使用来自Envato Elements的演示图像。您需要从Envato Elements授权这些图像才能在您的网站上使用它们,或者您可以用自己的图像替换它们。

 • https://elements.envato.com/image-LADJ86S
 • https://elements.envato.com/image-PNCR948
 • https://elements.envato.com/image-P8KAUL7
 • https://elements.envato.com/image-PZAANH3
 • https://elements.envato.com/image-P9Q34C6
 • https://elements.envato.com/beauty-spa-icon-set-83XGMG7
 • https://elements.envato.com/image-UN637HA
 • https://elements.envato.com/image-PAV4272
 • https://elements.envato.com/image-43T7KJC
 • https://elements.envato.com/image-PLQXH7Q
 • https://elements.envato.com/image-BXBUA4N
 • https://elements.envato.com/image-PJR4ZAE
 • https://elements.envato.com/image-4LFZQHZ
 • https://elements.envato.com/image-PQPKEE2
 • https://elements.envato.com/image-R2WMCRP
 • https://elements.envato.com/image-PMLAF28
 • https://elements.envato.com/image-9H8UY2J
 • https://elements.envato.com/image-4SRPJCH
 • https://elements.envato.com/image-Z4DK4Z3
 • https://elements.envato.com/image-XBP5CFH
 • https://elements.envato.com/image-PWE8SEY
 • https://elements.envato.com/image-BSVSQJY
 • https://elements.envato.com/image-GWM6LQV
 • https://elements.envato.com/image-HJUWYQG
 • https://elements.envato.com/image-G8RUFHZ
 • https://elements.envato.com/image-BQAJRC4
 • https://elements.envato.com/image-PNNEZFF
 • https://elements.envato.com/image-3LV24KY
 • https://elements.envato.com/image-8SA79NH
 • https://elements.envato.com/image-EG3Y2ZK
 • https://elements.envato.com/image-ECPFDQ3
 • https://elements.envato.com/image-QAHWQSJ
 • https://elements.envato.com/image-PNLAK4Y
 • https://elements.envato.com/image-LZRHKGB
 • https://elements.envato.com/image-P7FML2A
 • https://elements.envato.com/image-NERK3HG
 • https://elements.envato.com/image-4GXENZG
 • https://elements.envato.com/image-RF3A9K8
 • https://elements.envato.com/image-Y349H3X
 • https://elements.envato.com/image-PULJPHR
 • https://elements.envato.com/image-YD9JSUW
 • https://elements.envato.com/image-3P8AEFH
 • https://elements.envato.com/image-U5YPMVJ
 • https://elements.envato.com/image-MJFHRBL
 • https://elements.envato.com/image-PWSSRKB
 • https://elements.envato.com/image-5BV4TUQ
 • https://elements.envato.com/image-J54Z3VL
 • https://elements.envato.com/image-3ET7JHQ
 • https://elements.envato.com/image-CW3MQ2Z
 • https://elements.envato.com/image-TEQKCWX
 • https://elements.envato.com/image-39R4T32
 • https://elements.envato.com/image-7WHRBD7
 • https://elements.envato.com/image-P6CMVTZ
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。